نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

319762-0200B/71139989, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Kit I,O 50,53,55,83,65,8ME Profib. DP Ex E+H,ENDRESS+HAUSER,BOARD,PRO MAG,HART,برد,پرو مگ,اندرزس هازر, 319762-0200B,71139989,319762-0200B,7113998,319762-0200B  711399,319762-0200B,71139,319762-0200B,7113,319762-0200B  711,319762-0200B,71,319762-0200B  7,319762-0200B,319762-0200,319762-020,319762-02,319762-0,319762-,319762,31976,3197,319,31 E+H319762-0200B/71139989, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Kit I,O 50,53,55,83,65,8ME Profib. DP Ex E+H,ENDRESS+HAUSER,BOARD,PRO MAG,HART,برد,پرو مگ,اندرزس هازر, 319762-0200B,71139989,319762-0200B,7113998,319762-0200B  711399,319762-0200B,71139,319762-0200B,7113,319762-0200B  711,319762-0200B,71,319762-0200B  7,319762-0200B,319762-0200,319762-020,319762-02,319762-0,319762-,319762,31976,3197,319,31 E+H

319762-0200B/71139989

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اتوماسیون صنعتی

زیرگروه: board/برد

زیرزیرگروه: برد

برند: Endress+Hauser

قیمت واحد: 100,000,000 ریال

توضیحات:

319762-0200B/71139989

ENDRESS+HAUSER

BOARD

محصولات مشابه