نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

319100-0200C/71031843, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Kit I,O 50,53,55,83,65,8ME Profib. DP Ex Kit com 53,55,83,93 curr.,freq. out Ex Kit commodul current,freq.,2Relay Ex Kit com 53,55,83,93 curr.,freq. out Ex Kit com 53,55,83,93 curr.,freq. out Ex Kit commodul current,freq.,2Relay Ex Kit Commodul current out 3 Interface Ex ***Kit com 5X,80,83,9X Profibus PA Ex Kit com50,51,40,80,90 I+F,stat.in+outEx Kit commodul current,frequency out Ex Kit commodul current,frequency out Ex Kit commodul current,frequency out Ex E+H,ENDRESS+HAUSER,BOARD,PRO MAG,HART,برد,پرو مگ,اندرزس هازر, 319100-0200C,71031843,319100-0200C,7103184,319100-0200C,710318,319100-0200C,71031,319100-0200C,7103,319100-0200C,710,319100-0200C,71,319100-0200C,7,319100-0200C,,319100-0200C,319100-0200,319100-020,319100-02,319100-0,319100-,319100,31910,3191,319,31 E+H

319100-0200C/71031843

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اتوماسیون صنعتی

زیرگروه: board/برد

زیرزیرگروه: برد

برند: Endress+Hauser

قیمت واحد: 100,000,000 ریال

توضیحات:

319100-0200C/71031843

ENDERSS+HAUSER

BOARD

محصولات مشابه