نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

319083-0200D/71084741, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Kit I,O 50,53,55,83,65,8ME Profib. DP Ex Kit com 53,55,83,93 curr.,freq. out Ex Kit commodul current,freq.,2Relay Ex Kit com 53,55,83,93 curr.,freq. out Ex Kit com 53,55,83,93 curr.,freq. out Ex Kit commodul current,freq.,2Relay Ex Kit Commodul current out 3 Interface Ex ***Kit com 5X,80,83,9X Profibus PA Ex Kit com50,51,40,80,90 I+F,stat.in+outEx Kit commodul current,frequency out Ex Kit com50,51,40,80,90 I+F,stat.in+outEx Kit commodul current,frequency out Ex **Kit meas. amplifier 53 WEA HE **Kit meas. amplifier 53 EES HE **Kit meas. amplifier 53 SEA HE **Kit meas. amplifier 53 CN HE **Kit amp.53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE **Kit amp.53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE **Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE **Kit amp53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE **Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN **Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE **Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN **Kit amp53, HART7, ZH+PL+ID+EN,HE, EX **Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX **Kit amp.53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE **Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN **Kit amp53,HART7, RU+NL+PT+CS+EN,HE,EX **Kit amp.53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX **Kit amp.53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE **Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN **Kit amp53,HART7, DE+FR+IT+ES+EN,HE,EX **Kit amp.53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX **Kit meas. amplifier 53 CN HE Ex **Kit meas. amplifier 53 SEA HE Ex **Kit meas. amplifier 53 EES HE Ex **Kit meas. amplifier 53 WEA HE Ex **Kit meas. amplifier 53 CN HE **Kit meas. amplifier 53 SEA HE **Kit meas. amplifier 53 EES HE **Kit meas. amplifier 53 WEA HE **Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex **Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex **Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex **Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE **Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE **Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE **Kit meas. amplifier 50 SEA HE **Kit meas. amplifier 50 EES HE **Kit meas. amplifier 50 WEA HE **Kit meas. amplifier Pmag 53 CN EX **Kit meas. amplifier Pmag 53 CN **Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA EX **Kit meas. amplifier PMAG 53 EES EX **Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA EX **Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA **Kit meas. amplifier PMAG 53 EES **Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA **Kit meas. amplifier PMAG 51 SEA **Kit meas. amplifier PMAG 51 EES **Kit meas. amplifier PMAG 51 WEA **Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX **Kit meas. amplifier PMAG 50 EES EX **Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX E+H,ENDRESS+HAUSER,BOARD,PRO MAG,HART,برد,پرو مگ,اندرزس هازر, 319083-0200D,71084741,319083-0200D,7108474,319083-0200D,710847,319083-0200D,7108,319083-0200D,710,319083-0200D,71,319083-0200D,7,319083-0200D,,319083-0200D,319083-0200,319083-020,319083-02,319083-0,319083-,319083,31908,3190,319,31 E+H

319083-0200D/71084741

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اتوماسیون صنعتی

زیرگروه: board/برد

زیرزیرگروه: برد

برند: Endress+Hauser

قیمت واحد: 100,000,000 ریال

توضیحات:

319083-0200D/71084741

ENDERSS+HAUSER

BOARD

محصولات مشابه